Regulamin zakupów

Sklep internetowy
binbox.pl

dostępny pod adresem
www.binbox.pl

prowadzony jest przez
Digitouch sp. z o.o.

Podstawa prowadzenia działalności gospodarczej:
Wpis do KRS 0000103375 gdzie Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  numer VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 08.04.2002

 

Siedziba firmy:
62-002 Suchy Las, Różana 6, Polska

 

NIP: 777-26-35-162

Regon: 634293184

 

Bank: Pekao SA

Numer konta: 83 1240 1763 1111 0000 1816 0204

 

Warunki zawarcia umowy

 

  1. Sklep internetowy binbox.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony www.binbox.pl
  2. Aby dokonać zamówienia należy posiadać konto w naszym Sklepie. Konto można założyć na stronie www.binbox.pl
  3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego konta oraz dokonanie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu binbox.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach binbox, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep binbox.pl

 

Towar i cena

 

  1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie binbox.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Jeśli przy produkcie lub dziale produktów nie określono inaczej, wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe.
  3. W sklepie binbox.pl ceny produktów są podawane netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT). Jeśli przy cenie nie ma określenia „netto” lub „Plus … Vat”, to znaczy, że chodzi o cenę brutto.
  4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
  5. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu. Jeżeli zamówiony towar będzie dostępny, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W treści tego potwierdzenia umieszczone zostaną dane Klienta, lista zamówionych towarów, termin realizacji, informacje odnośnie odbioru, ceny za towar oraz kosztów dostawy jak również informacje o możliwych sposobach płatności.

 

Warunki dostawy i formy płatności

 

  1. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w „koszty transportu”. Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen usług firm transportowych, gabarytów, ilości oraz wagi zamówionych towarów.
  2. Możliwe są następujące formy płatności:
   1. Przelewem bankowym – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłamy do Kupującego e-mail z numerem rachunku bankowego. Po otrzymaniu przelewu na nasze konto, towar jest pakowany i wysyłany.
   2. Płatność w kanale elektronicznym – za pośrednictwem systemu płatniczego www.payu.pl.
   3. Płatność przy odbiorze własnym w siedzibie firmy DigiTouch, ul. Różana 6, 62-002 Suchy Las k/Poznania.
  3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, binbox.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości skorzystania z niektórych form płatności oraz do ograniczenia możliwości wyboru firmy dostarczającej przesyłki.
  4. Jeśli przy produkcie nie podano inaczej, realizacja zamówienia trwa do 7 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
  5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
  6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
  7. Wszelkie uzgodnienia warunków transakcji będą odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej – adresu e-mail: Kupujący zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
  8. Wszystkie promocje i wyprzedaże Sklepu są ważne do wyczerpania zapasów magazynowych.

 

Gwarancja i reklamacje

 

  1. Produkty posiadają gwarancję jakości producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeśli przy produkcie nie określono inaczej, okres udzielonej gwarancji jakości sprzedawanego binbox.pl produktu to 2 lata. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta bądź w złożonym przez gwaranta oświadczeniu gwarancyjnym.
  2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi zgodnie z z zasadami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy Kupującemu. Kupujący musi zgłosić żądanie usunięcia wady lub wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. W przypadku kupujących, niebędących konsumentami rękojmię wyłącza się. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
  3. Nabywający towar jako konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od:
   1. następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał rzecz – w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru;
   2. następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część – w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach;
   3. następnego dnia po dniu w którym konsument otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy – w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
  4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. W przypadku woli złożenia oświadczenia na piśmie (formularz odstąpienia od umowy poniżej) w formie pisemnego oświadczenia należy je wysłać na adres 62-002 Suchy Las, ul. Różana 6, Polska lub złożyć w siedzibie DigiTouch sp. z o. o. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument jest zobowiązany do starannego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedawcy towaru. Niezwrócenie towaru w powyższym terminie może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą konsumenta. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z z rzeczą.
  6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep może wstrzymać się z ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania. Sprzedawca zwraca koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia przez konsumenta. Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (także koszty odesłania towaru do sklepu).
  7. W przypadku realizowania przez Klienta roszczeń z tytułu rękojmi wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby DigiTouch Sp. z o.o. w terminie wskazanym w ust.19 powyżej z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi sklepu w powyższym terminie oznacza akceptację reklamacji.
  8. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby DigiTouch Sp. z o.o. w terminie wskazanym w ust. 18 powyżej z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.
  9. Określając sposób realizacji zobowiązań, Klient ma prawo żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Określając sposób realizacji zobowiązań Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru dos stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, chyba, że naprawa lub wymiana są nie możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2015.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawie.

 

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy